ОБЩИ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между Мавърик Солюшънс ЕООД и потребителите на облачната услуга Maverick Atom

ДЕФИНИЦИИ

УСЛОВИЯ - Настоящите Общи условия.

СОФТУЕР – компютърна програма, създадена от Мавърик Солюшънс ЕООД за управление на бизнес операции на потребителя, с функционалност, описана подробно в раздел ОПИСАНИЕ на Интернет сайта на програмата на адрес https://maverickatom.com/bg/about .

УСЛУГА – право за дистанционно (облачно) използване на СОФТУЕРА, предоставяно на потребител чрез отдалечен компютър (сървър), към който потребителят се свързва чрез Интернет.

ДЕМО УСЛУГА – безплатно предоставяне на УСЛУГАТА с цел запознаване с възможностите на СОФТУЕРА и обучение за работа с него.

ДОСТАВЧИК - Мавърик Солюшънс ЕООД, ЕИК 175105728, с адрес за контакти: гр. София, район Възраждане, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 2, офис 204, предоставящо УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛ – търговец, който използва УСЛУГАТА за управление на своя бизнес.

КЛИЕНТ(И) – клиент(и) или други контрагенти на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

АБОНАМЕНТ – месечна такса, заплащана ежемесечно от ПОТРЕБИТЕЛЯ за използване на УСЛУГАТА.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. С тези Общи условия се определят реда, условията и сроковете за предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

I.2. Със самият факт на използване на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема настоящите УСЛОВИЯ и техния обвързващ характер за него и ДОСТАВЧИКА, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за уведомен за съдържанието им.

I.3. За използване на УСЛУГАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ при регистрация онлайн или чрез офлайн взаимодействие с ДОСТАВЧИКА, се идентифицира със следните данни:

  • ЕИК или БУЛСТАТ номер (което е приложимо)за български юридически лица и еднолични търговци, а също и за чуждестранни лица, регистрирани да извършват търговска дейност в България;
  • акт за регистрация в компетентния съд или акт на компетентен държавен орган за създаването им и удостоверение за актуално състояние (където е приложимо), издадено от компетентния съд или Търговски регистър, за чуждестранни юридически лица;
  • адрес на електронна поща за водене на кореспонденция.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

II.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя безплатно ДЕМО УСЛУГА с цел запознаване с възможностите на СОФТУЕРА и провеждане на обучение на персонала на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира дългосрочно съхранение на въведените от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез ДЕМО УСЛУГАТА настройки и данни, които могат да бъдат периодично изтривани.

II.2. ДОСТАВЧИКЪТ текущо предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГАТА срещу авансово заплащане на АБОНАМЕНТ, платим ежемесечно най-късно 5 работни дни след числото на активиране на услугата.

II.3. При забава на плащането на АБОНАМЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ гратисен период от 30 календарни дни да заплати дължимата сума, като в този период УСЛУГАТА продължава да е активна.

II.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати дължимия АБОНАМЕНТ в рамките на гратисния период съгласно предходния член, ползването на УСЛУГАТА се прекратява едностранно от ДОСТАВЧИКА при спазване на разпоредбите на тези УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

III.1. Размерът на месечния АБОНАМЕНТ се определят от тарифа, дадена в раздел ЦЕНИ на Интернет сайта на програмата на адрес https://maverickatom.com/bg/home#plans.

III.2. Плащането се извършва по банков път по сметка на ДОСТАВЧИКА, която е: BG85UBBS88881000735063 в Обединена Българска Банка.

РАЗДЕЛ IV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА

IV.1. УСЛУГАТА се предоставя текущо от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно разпоредбите на тези УСЛОВИЯ.

IV.2. Ползването на услугата може да бъде прекратено едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез уведомление, изпратено до ДОСТАВЧИКА.

IV.3. При прекратяване на УСЛУГАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на предплатен от ПОТРЕБИТЕЛЯ АБОНАМЕНТ.

IV.4. Ползването на УСЛУГАТА може да бъде прекратено едностранно от ДОСТАВЧИКА със шестмесечно предизвестие, изпратено до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IV.5. Ползването на услугата се прекратява и при забава на плащането на авансовия АБОНАМЕНТ от ПОТРЕБИТЕЛЯ повече от 30 календарни дена.

IV.6. При прекратяване на ползването на УСЛУГАТА по реда на този раздел, въведените от ПОТРЕБИТЕЛЯ настройки и данни се архивират от ДОСТАВЧИКА във формат BACPAC или друг взаимно съгласуван формат и се предават на дигитален носител на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IV.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ след време пожелае отново да използва УСЛУГАТА, то същата се реактивира след заплащане на АБОНАМЕНТНА ТАКСА и съгласно разпоредбите на тези УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

V.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не прави достояние на трети страни въведените от ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на УСЛУГАТА настройки и данни, освен в случаите, изрично предвидени в закон или друг нормативен акт.

V.2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължават да не разкриват пред трети страни информацията, която са получили в резултат от използването на УСЛУГАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен когато тази информация е публично известна.

РАЗДЕЛ VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

VI.1. Всички авторски права върху СОФТУЕРА са възникнали за и принадлежат на ДОСТАВЧИКА.

VI.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава неизключително и ограничено от тези УСЛОВИЯ право да използва СОФТУЕРА в рамките на предоставяната от ДОСТАВЧИКА УСЛУГА.

VI.3. Всички особени права върху бази данни, възникнали при събирането, сверяването или използването на информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на УСЛУГАТА, принадлежат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като ДОСТАВЧИКЪТ може да използва всички или част от тези данни само с изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на случаите на архивиране, извършено съгласно разпоредбите на тези УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ VII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

VII.1. ДОСТАВЧИКЪТ по своя инициатива или по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ може да прави изменения и допълнения в тези УСЛОВИЯ.

VII.2. При изменение на тези УСЛОВИЯ, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не по-късно от 30 дни преди влизането в сила на измененията.

VII.3. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ могат да сключат индивидуални договори за използване на УСЛУГАТА с допълнителни клаузи към тези УСЛОВИЯ.

VII.4. Изменения и допълнения на индивидуалните договорите се правят по взаимно съгласие на страните.

РАЗДЕЛ VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

VIII.1. Кореспонденцията между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез електронна поща, като адресът на ДОСТАВЧИКА е atom(at)mavorg.com, а на ПОТРЕБИТЕЛЯ – предоставеният от него при регистрацията.

VIII.2. Всяко едно съобщение се счита за прието от едната страна със самия факт на неговото изпращане от другата страна.

РАЗДЕЛ IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IX.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се явява администратор и/или обработващ личните данни на неговите КЛИЕНТИ и е изцяло отговорен за спазването на Закона за защита на личните данни при обработването на тези данни.

IX.2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури и поддържа високи и съответстващи на текущото ниво на техниката стандарти за осигуряване на сигурността на данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговите КЛИЕНТИ.

IX.3. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомяват Комисията за защита на личните данни за всяко станало им известно нарушаване на сигурността по реда на Закона за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

X.1. При прилагане и тълкуване на тези УСЛОВИЯ ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

X.2. Всички спорове, възникнали във връзка с предоставянето и използването на УСЛУГАТА, ще бъдат решавани от ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от съответния държавен съд при условията на ГПК.